Deelname WOW Go in Zweden

Deelname WOW Go Amsterdam in Kungsbacka, Zweden van 14-20 juni 2013
E
factoren: Toerusten met Onderwijs voor Europese Inzetbaarheid

Jeugdwerkloosheid is een van de meest relevante uitdagingen voor het hedendaagse Europa. De internationale financiële crisis maakt de uitdaging meer zichtbaar en problematisch, vooral voor jongere generaties: de werkloosheid is een toenemende bedreiging voor jongeren over heel Europa. Alle huidige publieke agenda’s omvat de jeugdwerkloosheid als eenvan de grootste huidige uitdagingen en de belangrijkste politieke bezorgdheid. Het Europees jeugdbeleid wil de werkgelegenheid bevorderen. Aan jeugdwerkers wordt gevraagd om de werkloosheid aan te pakken – ook al vervul je niet de rol van een raadgever of uitzendbureau. Tegelijkertijd is deze focus op werkgelegenheid afwijkend van de “traditionele” manier van jeugdwerk, zelfontplooiing, participatie en actief burgerschap. Echter, individuele empowerment competenties en methodes voorzien de jongeren van de nodige motivatie, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid om controle over hun eigen leven te hebben – met inbegrip van, maar niet beperkt tot “het krijgen van een baan”).

Tijdens de bijeenkomst in Kungsbacka, Zweden zal WOW Go Amsterdam vertegenwoordigd worden door Manuela van Leeuwen-Renjaan. Zij zal samen met een internationale groep jongerenwerkers en jeugdleiders antwoord geven op vragen zoals;

Hoe kunnen non formeel onderwijs  en jongerenwerkers daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van werkgelegenheid strategieën?

Kan non-formeel leren ondersteuning bieden aan werkloze jongeren?

Hoe kan een jongerenwerker de toegenomen werkloosheid zien als een uitdaging?

De specifieke doelstellingen van de bijeenkomst is om context vergelijkingen te doen van de jeugdwerkloosheid in Europa; om het reflecteren te promoten op de nieuwe rollen en dimensies van jeugdwerkers; om de competenties te verbeteren binnen het non-formele leren en jongeren toe te rusten; om het begrip voor het Europese jeugdwerk te verdiepen vanuit een politieke context en dimensie; om praktijkervaringen uit te wisselen; en om toekomstige samenwerking te bevorderen.

Participation of WOW GO Amsterdam in Kungsbacka, Sweden, 14-20 June 2013
E-factors: Empowering Education for European Employability

Youth unemployment is one of the most relevant challenges in contemporary Europe. The international financial crisis makes the challenge more visible and problematic, especially for younger generations: unemployment is a growing threat to youngsters all over Europe. Any current public agenda includes youth unemployment as one of the biggest current challenges and main political concern.  European youth policy seems to lean towards employability demands. Youth workers are asked to tackle unemployment issues – despite not being counselors nor officials working for State employment agencies. At the same time this same focus on employability deviates attentions from “traditional” fields of youth work, like self development, participation and active citizenship. However, individual empowerment competences and methods provides youngsters with needed motivation, autonomy and responsibility to control their own life – including, but not restricted to “getting a job”).

During a meeting in Kungsbacka, Sweden WOW Go Amsterdam will be represented by Manuela van Leeuwen-Renjaan. She will gather with an international group of youth leaders and youth workers to find answers to and related questions as;How can non formal education and youth workers actually contribute to the development of employability strategies? Can Non-Formal Education support unemployed youngsters? How can a youth worker tackle the raising unemployment challenge?

The specific objectives for this meeting is to compare contexts of youth unemployment in Europe; to promote a reflection on the new role of youth workers and its dimensions; to improve the competence of using non formal education to empower youngsters; to deepen the understanding of European youth work’s political context/dimension; to promote an exchange of practices and to promote future co-operation.

Logo-Funded-by-Erasmus-ENG

.


Laat een Reactie Achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *